แบบที่ ๑ โจ๊กพ้องคำเดี่ยว

แบบที่ 1 โจ๊กพ้องคำเดี่ยว คือ โจ๊กที่ทายออกมาแล้ว ?ธงหรือคำตอบของแต่ละบรรทัด? จะออกเสียงพยางค์เดียว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ? ดังนี้

1.1???? โจ๊กคำเดี่ยวพ้องเสียงพยัญชนะ
1.2???? โจ๊กคำเดี่ยวพ้องเสียงสระ

1.1 โจ๊กพ้องคำเดียวชนิดพ้องเสียงพยัญชนะ

มีการพัฒนาเป็น 4 ระยะคือ

ระยะที่ 1 คำตอบแต่ละบรรทัดจะมีพยางค์เดียว? พยัญชนะต้นเหมือนกัน? ผสมสระในแม่ ก กา ต่างสระกัน? ไม่มีตัวสะกด? ไม่มีรูปวรรณยุกต์

ตัวอย่างที่ 1


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ?กา กู โก กอ

ตัวอย่างที่ 2


ทวนคำตอบได้ดังนี้ แกะ เกาะ กะ กุ

ระยะที่ 2 คำตอบแต่ละบรรทัดจะมีพยางค์เดียว? พยัญชนะต้นเหมือนกัน? ผสมสระในแม่ ก กา ต่างสระกัน? ไม่มีตัวสะกด มีรูปวรรณยุกต์เดียวกัน

ตัวอย่าง


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ขือ ขี่ ขู่ ข่า

ระยะที่ 3 คำตอบแต่ละบรรทัดจะมีพยางค์เดียว? พยัญชนะต้นเหมือนกัน? ผสมในสระแม่ ก กา ต่างสระกัน? มีตัวสะกดแม่เดียวกัน? ไม่มีรูปวรรณยุกต์

ตัวอย่าง


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ตาก แตก โตก ตอก

ระยะที่ 4 คำตอบแต่ละบรรทัดจะมีพยางค์เดียว พยัญชนะต้นเหมือนกัน? ผสมสระในแม่ ก กา ต่างสระกัน? มีตัวสะกดแม่เดียวกัน? มีรูปและเสียงวรรณยุกต์เดียวกันด้วย

ตัวอย่าง

คำชี้แจง ?จ้อง? (ภาษาถิ่นพายัพ) แปลว่า ร่ม? โจ๊กคำเดี่ยวพ้องเสียงพยัญชนะที่พัฒนาในระยะที่ 3 และที่ 4 ก็คือ โจ๊กคำเดี่ยวพ้องเสียงตัวสะกดในวิธีการทายโจ๊ก 10 แบบ

ที่อาจารย์สมดุลย์? ทำเนาว์ได้รวบรวมไว้นั่นเอง

1.2 โจ๊กคำเดี่ยวพ้องเสียงสระ มีการพัฒนาเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 คำตอบแต่ละบรรทัดจะมีเพียงพยางค์เดียว? พยัญชนะต้นต่างกัน ผสมสระในแม่ ก กา เป็นสระเดียวกันทั้งชุด? ไม่มีตัวสะกด? ไม่มีรูปวรรณยุกต์? แต่คำตอบจะมีพื้นเสียงเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 1


ทวนคำตอบได้ดังนี้ เปาะ เบาะ เกาะ เจาะ

ตัวอย่างที่ 2


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ขา ผา ฝา หา

ระยะที่ 2 คำตอบแต่ละบรรทัดมีพยางค์เดียว? พยัญชนะต้นต่างกัน ?ผสมสระเดียวกันทั้งชุด? ไม่มีตัวสะกด? มีรูปวรรณยุกต์และพื้นเสียงเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 1


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ตู่ บู่ ปู่ อู่

ตัวอย่างที่ 2


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ง้อ ซ้อ ท้อ ล้อ

ระยะที่ 3 คำตอบแต่ละบรรทัดจะมีพยางค์เดียว? พยัญชนะต้นต่างกัน? ผสมสระเดียวกันทั้งชุด? มีตัวสะกดแม่เดียวกัน? ไม่มีรูปวรรณยุกต์? พื้นเสียงของแต่ละคำตอบเป็นพื้นเสียงเดียวกัน

ตัวอย่าง


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ขาม ถาม สาม หาม

ระยะที่ 4 คำตอบแต่ละบรรทัดจะมีพยางค์เดียว? พยัญชนะต้นต่างกัน? มีตัวสะกดแม่เดียวกัน? มีรูปวรรณยุกต์และพื้นเสียงเดียวกัน

ตัวอย่าง


ทวนคำตอบได้ดังนี้ ก้อง จ้อง บ้อง ป้อง