แบบที่ ๗ โจ๊กสุภาษิต พังเพย สำนวน คำคม

มีการพัฒนาเป็น 2 ระยะคือ

โจ๊กสุภาษิตระยะที่ 1 คำตอบในแต่ละบรรทัดจมีพยางค์ไม่เท่ากันบ้าง

ตัวอย่าง โคลอง 701

ทวนคำตอบได้ดังนี้ ได้ทีขี่แพะไล่ หมายถึง ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำ

โจ๊กสุภาษิตระยะที่ 2 คำตอบทุกบรรทัดจะมีพยางค์เท่ากัน

ตัวอย่างที่ 1 ยานี ?702

ทวนคำตอบได้ดังนี้ น้ำร้อยปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย หมายถึง คำพูดตรงไปตรงมา ไม่ถูกใจผุ้ฟังส่วนคำพูดอ่อนหวานถูกใจผู้ฟังแต่เกิดโทษภัย

ตัวอย่างที่ 2 ยานี 712

ตัวอย่างที่ 3 ยานี 713