สมาชิก

รายนามนายโจ๊กชมรมโจ๊กปริศนาพนัสนิคม

1 พระครูสัจจาภิมณฑ์ ( เจ้าอาวาศวัดหนอดไทร )
2 พระมหาเสมอ โอภาโส ( เจ้าอาวาสวัดพลับ )
3 พ.ต.ท. วศิน ยศปิยะเสถีัยร
4 ครูสมาน ตันทชาติ
5 ครูชัยศรี จันทน์พยอม
6 ครูสมดุล ทำเนาว์
7 ครูดำริห์ ปั้นประณต
8 นายแก้ว ทวีพันธ์สานต์
9 ครูประสิทธิ์ ประสิว
10 ครูวิเชียร เอมเปีย
11 นายเสนีย์ ผดุงมาตรวรกุล
12 นายประยงค์ ทองแพง
13 นายพระพนธ์ แสดงศิลปานนท์
14 นายวีรพันธ์ ตรีธารทิพากร
15 ครูเรวัต ประดิษฐกุล
16 ครูวิษณุ เหลืองอ่อน
17 ครูภาวดี ผสมทรัพย์
18 ครูสมควร ผสมทรัพย์
19 หลวงพี่สิงหรัช วิลาศ
20 ครูใจจริง อถิชาตบรรลือ